Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com

Nyhetssidan

Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder


Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 19/2, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo, Eva Baranyai, Bo Johansson.

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3 Föregående protokoll godkänns.

§4 Ekonomi: Saldo vid årets slut = 3 568:-, Bank 8 204:-

§5. Skrivelser: Motion från Jörgen Eriksen som föreslår att F-Nytt skall ge möjlighet för medborgarna att annonsera i bladet. Styrelsen kom fram till att det var förenat med ett flertal svårigheter bl.a. redovisning av annonsintäkter, originalhantering mm. Därmed avslår styrelsen motionen.

Vi har fått erbjudande om att arrangera Valborgsfirande i Nybro, styrelsen tackar nej till detta då vi har vårt eget firande att ta hand om.

Vi har fått inbjudan till paneldebatt med tema ”Utveckla landsbygden eller avveckla landsbygden” avsändare är Regionsförbundet och Hela Sverige i Nybro Kommun.

Ingen deltar från vår styrelse.


§6. Rapporter: Vi har fått offert på försäkring för Samhällsföreningen från If, styrelsen föreslår att vi tar in offerter även från Länsförsäkringar och Folksam. Styrelsen föreslog att årsavgiften höjs för att täcka försäkringspremien. Bernt återkommer med offerter.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ställa sig bakom vårt förslag om postortsändring. De skickar ärendet till Kommunstyrelsen 2018-02-08 för vidare behandling. Bernt kontaktar Bergs Timber och informerar.


§7. Projekt: Årsmöte 26/2 kl. 18.00, styrelsen samlas 17.00. Sollan bakar bullar till ca 30 personer.

Representanter för PRO Ungdom diskuterades och flera namn nämndes, frågan bordlades tills vidare.


§8. Aktiviteter: Inga aktiviteter.


§9. Övriga frågor: PeGe tackade på styrelsens vägnar de som såg till att julgranen togs ned och forslades bort på samma utmärkta sätt som vanligt.


§10. Nästa möte bestäms vid årsmötet 26/2


§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.Vid protokollet                                                             Justeras……………………………………………………………..         …………………………………………………………….


Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe SvenssonProtokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 15/1, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo,

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3 Föregående protokoll godkänns.

§4 Ekonomi: Kassören kunde ej närvara denna gång.

§5. Skrivelser: Inga denna gång.

§6. Rapporter: Bernt har skickat vårt önskemål om egen postort till berörda aktörer. Kommunen skall återkomma med skriftligt svar men har via tfn meddelat att de anser sig inte ha mandat för att fatta beslut i frågan. Bernt kontaktar Bergs Timber för att få med dem i ändringsprocessen. Bernt påmindes om att snarast ta tag i försäkringsfrågan. Ljusvandringen lockade mycket folk trots blötsnö och avsaknad av vitt på marken. Nästa år skall vi satsa på marschaller utan lock då de är betydligt lättare att tända.

Föreningen vill skicka ett speciellt tack till Ingolf och Lena för deras hjälp med utplacering och borttagning av marschaller efter ljusvandringen stort TACK!

§7. Projekt: Kalle samordnar jobbet med nedtagning av julgranen.

§8. Aktiviteter: Tips & bingopromenaden startar 11/3 och för att locka fler deltagare beslutade styrelsen att vi bjuder på korv och fika till dem som betalar för vandringen vid detta tillfälle.

§9. Övriga frågor: Årsmöte 26/2 2018, kl. 18.00 Kallelse skickas ut 4/2, motioner skall ha inkommit senast 29/1.

§10. Nästa möte är 19/2, kl. 18.30, PeGe fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe SvenssonProtokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 27/12, 2017

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bo Johansson, Bernt Staremo,

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3  Föregående protokoll godkänns.

§4  Ekonomi: Kassören kunde ej närvara denna gång.

§5. Skrivelser: Postnummerrådet har aviserat postnummerändring för Orrefors fr.o.m. 5 mars 2018.      Styrelsen beslutade att Flygsfors skall ansöka om eget postnr för att inte förväxlas med Orrefors,      Bernt skickar ansökan till beslutande aktörer.

§6. Rapporter: Föreningen saknar försäkring, Bernt kollar upp detta snarast med bl.a. If. Pe-Ge och      Kalle rapporterade från Kommunens info.möte 29/11 gällande bl.a. arbets-miljöansvar. Pe-Ge har      skickat ut en sammanställning till samtliga i styrelsen.

§7. Projekt: Ljusvandring med tillhörande bingo, frågesport och korvgrillning. Styrelsen arrangerar      detta med gemensamma krafter i vanlig ordning den 30/12 kl.       17.00.

     Karl-Axel och Solveig föreslog att F-nytt i sin nuvarande form ersätts av ett månadsblad till      samtliga hushåll i Flygsfors, bladet skulle innehålla aktuella notiser        som berör innevånarna.      Styrelsen funderar vidare på förslaget till kommande möte.

     Henry har fått positiv respons från innehavaren av Flygsfors domännamn som är villig att på      något sätt överlåta namnet. Henry jobbar vidare med att få till ett avslut.

     Nästa nr av F-nytt kommer ut i mars.

§8. Aktiviteter: Inga nya denna gång

§9. Övriga frågor: Årsmöte 26/2 2018, kl. 18.00 Kallelse skickas ut 4/2, motioner skall ha inkommit      senast 29/1.

§10. Nästa möte är 15/1, kl. 18.30, Sollan fixar fika.

§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


    Vid protokollet                                                             Justeras


……………………………………………………………..         …………………………………………………………….

    Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson