Flygsfors - Aktuellt
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com

Nyhetssidan

Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder


Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 28/5, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo, Tommy Ganeholt.

§1.  Mötet öppnas av vice ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Kassa 4 882:-, Bank 6 726:-. Betalande medlemmar hittills har ungefär hälften av medlemmarna betalat sin medlemsavgift (summa 2 830:-)

§5.  Skrivelser: Inga denna gång.

§6.  Rapporter: Vi har fått positiv respons från Bergs Timber vad gäller postortsändringen till Flygsfors, nu inväntar vi myndighetens svar i frågan.

Henry meddelade att vägverkets utlovade fartminskningsåtgärd med avsmalnande väg vid 30-skylt ej har kommit vidare pga att ingen leverantör har svarat på förfrågan.

Henry har heller inte fått något svar på när arbetet med cykelbanan kan tänkas starta. Eva rapporterade från ett blåsig Valborgsfirande som avhölls med sedvanlig pompa och ståt. Kalle fick äran att bära den största flaggan vilket inte var helt lätt i den friska vinden.

§7.  Projekt: Tommy föreslår att vi skall ordna en annan plats för bl.a. valborgsfirandet och liknande aktiviteter, där vi skulle kunna ha en permanent lite bod för lotteriförsäljning mm. Styrelsen tyckte idén var värd att kika vidare på. Lämplig plats kan vara solterrassen vid dammen. Tommy är sammankallande för en arbetsgrupp som lördagen den 2/6 har möte på platsen för en första koll på vad som behöver göras och om tillstånd från kommunen behövs för åtgärder vi vill genomföra. Alla i styrelsen är naturligtvis välkomna.

§8.  Aktiviteter: Inga nya på gång.

§9.  Övriga frågor: Henry och Tommy jobbar vidare med skrivelsen till Länsstyrelsen gällande provtagning av gamla deponier (glas mm) för att få klarhet i hur läget ser ut. Vi har fått synpunkter på skötseln av lekparken och grönområdet som ansluter. Styrelsen beslöt att tillskriva Kommunen i ärendet.

§10. Nästa möte är tisdag 26/6 kl 19.00, Bernt fixar fika.

§11. Mötet avslutades och vise ordf. Karl-Axel tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras

………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel Olovsson


Protokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 19/3 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, PeGe Svensson, Eva Baranyai, Henry Islo, Bernt Staremo, Tommy Ganeholt, Hans Nilsson

§1.  Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Kassa 5 948:-, Bank 6 533:-.

§5.  Skrivelser: Intresseanmälan – Svartbäcksmåladagen 8 september 2018. Skrivelsen lades till handlingarna

§6.  Rapporter: Bernt rapporterade att offerten från if gällande försäkringens olycksfallsdel avser 5 personer. Bernt ombads kolla upp ev. geografiska begränsningar.

Bernt och Henry skall besöka Bergs Timber för att informera om postnummerfrågan och samtidigt ta upp problemet med den tunga trafiken genom samhället. Tommy tipsade om att bilarnas totallängd är något som Trafikverket tar hänsyn till när de bedömer trafikmiljöer.

§7.  Projekt: Valborgsevenemang, Hans kollar med Jeanette Lennartsdotter om hon kan medverka som talare. Eva och Sollan håller i lotteriet. Vinster till lotteriet skall ordnas, styrelsen gemensamt fixar detta. Mia Camitz och Ellen tillfrågas om de kan stå för sång och musik. Tommy föreslog att vi undersöker möjligheten att flytta firandet till en trevligare plats och helst i nära anslutning till dammen. Styrelsen tar frågan vidare och ser vad som är möjligt för kommande år.

§8.  Aktiviteter: Inga nya på gång.

§9.  Övriga frågor: F-nytt utkommer hädanefter som A4-blad med aktuell information till alla hushåll i samhället, bladet utkommer när det finns något aktuellt att informera om.

§10. Nästa möte är 23/4 kl 18:30, Henry fixar fika.

§11. Mötet avslutades och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              PeGe Svensson

SekreterareProtokoll fört vid styrelsemöte Samhällsföreningen 19/2, 2018

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, Solveig Olovsson, Henry Islo, PeGe Svensson, Bernt Staremo, Eva Baranyai, Bo Johansson.

§1. Mötet öppnas av ordförande PeGe Svensson som hälsar alla välkomna.

§2. Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3 Föregående protokoll godkänns.

§4 Ekonomi: Saldo vid årets slut = 3 568:-, Bank 8 204:-

§5. Skrivelser: Motion från Jörgen Eriksen som föreslår att F-Nytt skall ge möjlighet för medborgarna att annonsera i bladet. Styrelsen kom fram till att det var förenat med ett flertal svårigheter bl.a. redovisning av annonsintäkter, originalhantering mm. Därmed avslår styrelsen motionen.

Vi har fått erbjudande om att arrangera Valborgsfirande i Nybro, styrelsen tackar nej till detta då vi har vårt eget firande att ta hand om.

Vi har fått inbjudan till paneldebatt med tema ”Utveckla landsbygden eller avveckla landsbygden” avsändare är Regionsförbundet och Hela Sverige i Nybro Kommun.

Ingen deltar från vår styrelse.


§6. Rapporter: Vi har fått offert på försäkring för Samhällsföreningen från If, styrelsen föreslår att vi tar in offerter även från Länsförsäkringar och Folksam. Styrelsen föreslog att årsavgiften höjs för att täcka försäkringspremien. Bernt återkommer med offerter.

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ställa sig bakom vårt förslag om postortsändring. De skickar ärendet till Kommunstyrelsen 2018-02-08 för vidare behandling. Bernt kontaktar Bergs Timber och informerar.


§7. Projekt: Årsmöte 26/2 kl. 18.00, styrelsen samlas 17.00. Sollan bakar bullar till ca 30 personer.

Representanter för PRO Ungdom diskuterades och flera namn nämndes, frågan bordlades tills vidare.


§8. Aktiviteter: Inga aktiviteter.


§9. Övriga frågor: PeGe tackade på styrelsens vägnar de som såg till att julgranen togs ned och forslades bort på samma utmärkta sätt som vanligt.


§10. Nästa möte bestäms vid årsmötet 26/2


§11. Mötet avslutas och ordförande PeGe Svensson tackar för visat intresse.Vid protokollet                                                             Justeras……………………………………………………………..         …………………………………………………………….


Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson
    Bernt Staremo, sekreterare                                      PeGe Svensson